doel van deze site
Er bestaan veel misverstanden over het traditioneel beladen begrip 'Alverzoening'. Op deze site beogen we te informeren door slechts "de Schríft" te laten spreken.


belangrijke artikelen

16 Bijbelse feiten op een rijtje
Veel gestelde Vragen over Alverzoening
zes misvattingen over Alverzoening

eeuwigheid of aioon?
schema: de laatste aionen en de voleinding


nederlandstalige links

goedbericht.nl

inperspectief.nl
hetbestenieuws.nl
Bijbelsdenken.nl
da-ath.nl
Eben Haëzer
wereldgeschiedenis.com


email

 

VERZOENING VAN HET AL
Het woord 'Alverzoening' is direct ontleend aan Kolosse 1 vers 20, (Grieks: apokatalaxai ta panta, lett "verzoenen van het al'). GOD zal door het bloed van het kruis van Golgotha alles tot Zichzelf verzoenen. D.w.z. Hij zal elk schepsel overtuigen van Zijn liefde en alle vijandschap omzetten in vrede (1). Dit is wat Paulus twee verzen later "de hoop van het Evangelie" noemt (2).

ALLE TONG BELIJDT... TOT EER VAN GOD
In de naam van Jezus (=Jahweh is Redder) zal alle knie zich buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. Tot eer van GOD, de Vader! (3)

EINDELOZE EEUWIGHEID OF AIONEN?
De Schrift spreekt van "de toekomende aionen" waarin GOD Zijn ultieme voornemen om "alles in allen" tot worden, zal realiseren. Bij de terugkeer van Jezus Christus vangt niet een eindeloze eeuwigheid aan, maar beginnen "de aionen der aionen" waarin Christus als Koning zal heersen (4). Na "de duizend jaren" (="de toekomende aioon") waarin satan gebonden zal zijn (5), vindt het gericht plaats bij de "grote witte troon". Ieder van wie de naam niet staat geschreven in het boek des levens, zal worden geworpen "in de poel des vuurs, dat is de tweede dood" (6). In de laatste hoofdstukken van 'Openbaring' wordt de "aioon der aionen" beschreven: het nieuwe Jeruzalem dat vanuit de hemel neerdaalt (7). Hoe overtreffend de heerlijkheid daarvan ook zal zijn, Christus moet nog heersen (8) en de (tweede) dood zal nog niet zijn teniet gedaan.

"Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood (...) Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat GOD zij alles in allen."
1Korinthe 15:26-28

Pas wanneer de (tweede) dood zal zijn teniet gedaan, zal GOD worden, "alles in allen"!

RECHTVAARDIGING EN LEVENDMAKING VAN ALLE MENSEN
Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en zijn alle mensen veroordeeld om zondaar en sterveling te zijn. Zonder uitzondering. Op dezelfde wijze zal ook door één mens alle mensen rechtvaardiging en leven ten deel vallen (9).

REDDER VAN ALLE MENSEN
GOD wil dat alle mensen gered worden en daarom gaf Christus Jezus zichzelf "tot een losprijs voor allen" (10). Paulus arbeid was er opgericht om het betrouwbare woord dat alle aanneming waard is, te verkondigen , namelijk dat "de levende GOD de Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen". Vanwege deze boodschap werd hij ook gesmaad (11).

verwijzingen
1.
Alverzoening is geen ''generaal pardon'. Alverzoening wil zeggen: elk vijandig of vervreemd schepsel zal van harte zal erkennen dat Jezus Heer is. (meer)
2.
"...de hoop van het Evangelie" (Kol.1:23) refereert aan "de verzoening van het al" in Kol.1:20
3. Het woord 'belijden' in "... alle tong zal belijden" (Filippi 2:10,11) is in het Grieks 'ex-omologeo'. Het voorvoegsel 'ex' betekent dat het van binnenuit komt. Vandaar ook dat Paulus het woord 'tong' gebruikt en niet 'lippen'.
4. Christus heerst "tot in alle eeuwigheden" aldus de NBG-vert. in Openb.11:15. In het Grieks staat echter "tot in de aionen der aionen", d.w.z. tot in de overtreffende aionen (vergl. hemel der hemelen, heilige der heiligen). Christus' heerschappij heeft een "totdat" (1Kor.15:26);
5. "de duizend jaren" - Openbaring 20:1-6; "de toekomende aioon" o.a Lucas 18:30
6. de grote witte troon - Openbaring 20:11-15
7. "de aioon der aionen" - Efeze 3:21 in NBG51 "van eeuwigheid tot eeuwigheid". De diverse en onderscheiden aionen waar de Schrift over spreekt zijn in vrijwel alle Bijbelvertalingen verdwenen. Een aioon in de Schrift heeft zowel een begin ( "vóór de aionen") als een einde ('de voleinding der aionen") en daarom is het vertaalwoord 'eeuwigheid' onjuist.
8. Openbaring 22:5 "als koningen heersen tot in de aionen der aionen" NBG51 "tot in alle eeuwigheden"; 22:1 "de troon van ... het Lam"
9. Romeinen 5:18; 1Korinthe 15:22
10. 1Timotheüs 2:4,6 (meer)
11. 1Timotheüs 4:9-11 (meer)

 laatste wijziging: 13 mei 2014
Website Contents Copyright © 2008 Alverzoening.info - All Rights Reserved